Legislație privind sponzorizarea

Legea nr. 32/1994, lege privind sponsorizarea, modificată și completată prin: Ordonanța Guvernului nr. 36/1998, Legea nr. 204/2001 si Legea nr. 394/2006

Art. 1. — (1) În condițiile prezentei legi, sponsorizarea este actul juridic prin care două persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare, pentru susținerea de activități fără scop lucrativ, desfășurate de către una dintre părți, denumită beneficiarul sponsorizării.

(2) Existența și conținutul contractului de sponsorizare se dovedesc prin forma scrisa a acestuia, în care se vor specifica obiectul contractului, valoarea contractului, durata, termenele și obligațiile părților.

(3) În condițiile prezentei legi, mecenatul este un act de liberalitate prin care o persoană fizică sau juridică, numită mecena, transferă, fără obligație de contrapartidă directă sau indirectă, dreptul său de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare către o persoana fizică, ca activitate filantropică cu caracter umanitar, pentru desfășurarea unor activități în domeniile: cultural, artistic, medico-sanitar sau știintific—cercetare fundamentală și aplicată.

(4) Existența și conținutul actului de mecenat se dovedesc prin formă autentică, în care se vor specifica obiectul, durata și valoarea acestuia.

(5) În cazul sponsorizării sau mecenatului, constând în bunuri materiale, acestea vor fi evaluate, prin actul juridic încheiat, la valoarea lor reală din momentul predării către beneficiar.

Art. 2. – Este considerat sponsor orice persoană fizică sau juridica din România sau din străinatate care efectuează o sponsorizare în condițiile legii.

Art. 3. — (1) Persoanele fizice sau juridice din România nu pot efectua activități de sponsorizare sau de mecenat din surse obținute de la buget.

(2) Instituțiile și autoritățile publice, societățile comerciale cu capital majoritar de stat și regiile autonome nu pot efectua activități de sponsorizare având ca beneficiari persoane fizice și asociații familiale care își desfășoara activitatea conform Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice și a asociațiilor familiale care desfășoară activități economice în mod independent, precum și societăți comerciale cu capital privat.

Art. 4. — (1) Poate fi beneficiar al sponsorizării:

a) orice persoană juridică fără scop lucrativ, care desfășoară sau urmează să desfășoare o activitate în domeniile: cultural, artistic, educativ, de invățământ, știintific—cercetare fundamentală și aplicată, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protectiei drepturilor omului, medico-sanitar, de asistență și servicii sociale, de protecția mediului, social și comunitar, de reprezentare a asociatiilor profesionale, precum și de întreținere, restaurare, conservare și punere în valoare a monumentelor istorice;

b) instituțiile și autoritățile publice, inclusiv organele de specialitate ale administratiei publice, pentru activitățile prevăzute la lit. a);

c) de asemenea, pot fi sponsorizate, in conditiile prezentei legi, emisiuni ori programe ale organismelor de televiziune sau radiodifuziune, precum și cărți ori publicații din domeniile definite la lit. a);

d) orice persoană fizică cu domiciliul în România, a carei activitate într-unul dintre domeniile prevăzute la lit. a) este recunoscută de către o persoana juridica fără scop lucrativ sau de către o instituție publică, ce activează constant în domeniul pentru care se solicită sponsorizarea.

(2) Poate fi beneficiar al mecenatului orice persoană fizică cu domiciliul în România, fără obligativitatea de a fi recunoscută de către o persoană juridică fara scop lucrativ sau de către o instituție publică, care necesită un sprijin în domeniile prevăzute la art. 1 alin. (3).

Art. 5. — (1) Sponsorul ori beneficiarul are dreptul să aducă la cunostință publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, a mărcii sau a imaginii sponsorului.

(2) Sponsorul ori beneficiarul este obligat să aducă la cunoștință publicului sponsorizarea într-un mod care să nu lezeze, direct sau indirect, activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea și liniștea publică.

(3) Denumirile publicațiilor, titlurile cărților și ale emisiunilor de radio și televiziune sponsorizate trebuie anunțate ca atare.

(4) Anunțurile vor fi formulate astfel încât să reiasă clar acțiunea de sponsorizare și vor fi aduse la cunoștința publicului, în mod gratuit, de către beneficiarul sponsorizării.

(5) În cadrul activităților de sponsorizare sau de mecenat se interzice ca sponsorul, mecena sau beneficiarul să efectueze reclamă sau publicitate comercială, anterioara, concomitentă sau ulterioară în favoarea acestora sau a altor persoane.

Art. 6. — Facilitățile prevăzute în prezenta lege nu se acordă în cazul:

a) sponsorizării reciproce între persoane fizice sau juridice;

b) sponsorizării efectuate de către rude ori afini până la gradul al patrulea inclusiv;

c) sponsorizării unei persoane juridice fără scop lucrativ de către o altă persoana juridica care conduce sau controlează direct persoana juridica sponsorizată.

Art. 7. — Prevederile art. 6 se aplica si persoanelor fizice sau juridice care efectueaza acte de mecenat.

Art. 8. — (1) Persoanele fizice sau juridice romane, care efectueaza sponsorizari in domeniile prevazute la art. 4, beneficiaza de reducerea bazei impozabile cu echivalentul sponsorizarilor, dar nu mai mult de:

a) 10% din baza impozabila pentru sponsorizari in domeniile: cultura, arta, invatamant, sanatate, asistenta si servicii sociale, religios, actiuni umanitare, protectia mediului;

b) 8% din baza impozabila pentru sponsorizari in domeniile: educatie, drepturile omului, stiinta—cercetare fundamentala si aplicata, filantropic, de intretinere, restaurare, conservare si punere in valoare a monumentelor istorice, sport — cu exceptia fotbalului;

c) 5% din baza impozabila pentru sponsorizari in domeniile: social si comunitar, reprezentarea intereselor asociatiilor profesionale, fotbal.

(2) Persoanele fizice sau juridice romane, care efectueaza acte de mecenat in conditiile prezentei legi, beneficiaza de reducerea bazei impozabile cu echivalentul acestora, dar nu mai mult de 10% din baza impozabila.

(3) Totalitatea reducerilor aplicate bazei impozabile pentru sponsorizarile efectuate potrivit alin. (1), cumulate cu cele aferente actelor de mecenat, nu poate depasi 10% din venitul sau din profitul impozabil, dupa caz.

(4) Persoanele fizice sau juridice străine, care datorează statului român, conform legislației în vigoare, un impozit pentru un venit realizat în România și care efectuează sponsorizări sau acte de mecenat, beneficiază, de asemenea, de reducerea bazei impozabile cu echivalentul în lei al sponsorizării sau al actului de mecenat, calculat la cursul de schimb valutar al zilei, la data efectuării transferului de proprietate, în aceleasi cote aplicate persoanelor fizice sau juridice române, conform alineatelor precedente.

Art. 9. — (1) Sumele primite din sponsorizare sau mecenat sunt scutite de plata impozitului pe venit.

(2) Aceeași prevedere se aplică și bunurilor materiale primite prin sponsorizare sau mecenat, potrivit prezentei legi.

Art. 10. — (1) Nu beneficiaza de facilitatile prevazute in prezenta lege sponsorul care, in mod direct sau indirect, urmărește să direcționeze activitatea beneficiarului.

(2) Dispozițiile alin. (1) nu inlătură dreptul partilor de a incheia, potrivit legii, acte juridice afectate de sarcina, dacă prin acestea nu se direcționează ori nu se condiționează activitatea beneficiarului.

Art. 11. — Contestațiile privind acordarea sau neacordarea facilităților prevăzute în prezenta lege se soluționează conform prevederilor Legii nr. 105/1997 pentru solutionarea obiectiunilor, contestatiilor si a plângerilor asupra sumelor constatate și aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finanțelor.

Art. 12. – Contestatiile privind acordarea sau neacordarea facilitatilor stabilite de prezenta lege sunt de competența direcțiilor generale ale finanțelor publice și controlului financiar de stat.

Contestațiile se introduc în termen de 30 de zile de la data comunicarii, de către organul de specialitate al Ministerului Finanțelor, a soluției la cererea de acordare a facilităților.

În cazul necomunicării soluției, termenul de contestație curge de la expirarea a 30 de zile de la data introducerii cererii.

Introducerea contestației nu suspendă obligația sponsorului de virare la bugetul de stat ori, dupa caz, la bugetele locale a sumelor datorate cu titlu de impozit sau taxe vamale.

Contestațiile adresate administrațiilor financiare sunt supuse unei taxe de timbru de 2%, calculată la valoarea sumei contestate, dar nu mai puțin de 1.000 lei.

În situația admiterii integrale sau parțiale a contestației, taxa de timbru se restituie integral sau proporțional cu reducerea sumei contestate.

Art. 13. – Contestația se soluționează prin decizia motivată a Direcției Generale a Finanțelor Publice și controlului financiar de stat și se comunică părților interesate.

Codul Fiscal – adoptat prin Legea 571/ 22.12.2003 si modificat ulterior printr-un lung șir de acte normative, este principalul act normativ reglementând cadrul legal al taxelor și impozitelor.

Posibilitatea contribuabililor persoane fizice de a dispune de o sumă în limita a 2% din impozitul pe venitul net anual impozabil, pentru susținerea entităților nonprofit. Prevăzută la art. 84 alin. (2), aceasta reglementare acordă contribuabililor persoane fizice posibilitatea de a redirecționa până la 2% din impozitul pe venitul anual către ONG-uri. Prevederea 2% face obiectul unui ghid separat pe care il puteti găsi aici.

Deductibilitatea din impozitul pe profit a cheltuielilor de sponsorizare si mecenat, in cazul persoanelor fizice ce obtin venituri din activitati independente.Art 48, alin (5) prevede deductibilitatea cheltuielilor de sponsorizare și mecenat efectuate conform legii, in limita a 5% din baza de calcul, in cazul venitului net calculat pe baza contabilității în partidă simplă.

Nota: veniturile din drepturile de autor și drepturile de proprietate intelectuală nu se calculează pe baza contabilității în partidă simpla.

Deductibilitatea din impozitul pe profit a cheltuielilor de sponsorizare și mecenat, în cazul societăților comerciale. Potrivit art. 21, alin. (4) lit. p, firmele care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat pot deduce sumele respective din impozitul pe profit, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: a. se încadrează în limita de 3‰ din cifra de afaceri si b. nu depășesc 20% din impozitul pe profit datorat.

Aceste prevederi din Codul Fiscal anulează orice prevederi contrare din Legea nr. 32/1994 cu modificările și completările ulterioare, Legea sponsorizării!